راه اندازی ACS مودم زایکسل

P660ru

در صورتی که مودم شما P660ru ZyXEL است بهتر است مودم را با بسته‌های به روز رسانی مودم‌های ZyXEL در سایت شاتل به‌روزرسانی کنید و سپس بعد از ریست کردن گزینه CWMP در قسمت Access Management نمایان می شود و مطابق تصویر زیر می‌توانید تنظیمات را انجام دهید:

CWMP: Activated

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform interval:3600

zyxel

P660HW T1V3

در صورتی که مودم شما از دو مدل فوق است مودم را با بسته‌های به روز رسانی سایت شاتل به روز رسانی کنید. (این تنها راهکار فعال‌سازی است)

P660HN

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید. سپس وارد قسمت Advanced شده و گزینه CWMP را انتخاب کنید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

CWMP: Activated

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform interval:3600

zyxel

DEL1201

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید و سپس وارد قسمت Advanced شده و گزینه CWMP را انتخاب کنید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

CWMP: Activated

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform interval:3600

zyxel

DEL1202

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس وارد قسمت Maintenance شده و گزینه TR-069 Client را انتخاب کنید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

CWMP: Enable

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform interval:3600

zyxel

DEL1312

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس وارد قسمت Maintenance شده و گزینه TR-069 Client را انتخاب کنید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

CWMP: Enable

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform interval:3600

zyxel

 (VMG1312 (VDSL

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگر  مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس وارد قسمت Maintenance شده و گزینه TR-069 Client را انتخاب کنید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

CWMP: Enable

Inform: Enable

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform interval:3600

zyxel

(VMG5301 (VDSL

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس وارد قسمت Maintenance شده و گزینه TR-069 Client را انتخاب کنید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

CWMP: Enable

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

Connection Requested port:7548

Inform:Enable

Inform interval:3600

zyxel

(GPON PMG5318 (Fiber Optic

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را telecomadmin وارد کنید سپس وارد قسمت Network شده و گزینه TR-069 را انتخاب کنید و سپس به قسمت ACS server مراجعه فرمایید.

با باز شدن صفحه تنظیمات زیر را انجام داده و بر روی گزینه Apply کلیک کنید:

Periodic Inform: Enable

Inform interval:3600

ACS URL: http://tr069-delsa.net:9675

Connection Requested path: /tr069

zyxel