بررسی tracetcp

برای بررسی tracetcp  ابتدا نرم افزار wincap را از لینک زیر دانلود کنید.

https://www.winpcap.org/install/default.htm

 

1

نرم افزار tracetcp را نیز دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنید :

https://github.com/0xcafed00d/tracetcp/releases

بعد از خارج کردن این فایل از حالت فشرده، آنها را در مسیری قرار دهید که در path سیستم تعریف شده باشد یعنی آدرس C:\Windows\System32

اگر هم این کار را نتوانستید انجام دهید یک پنجره cmd باز کنید و فایل tracetcp را روی آن drag & drop کنید .

سپس دستور را به شکل زیر استفاده کنید :

tracetcp host:port

برای مثال :

tracetcp 85.15.1.39:443