راهنمای تنظیمات اولیه ترانک سازمانی شاتل در ایزابل و الستیکس

ایجاد ترانک

برای ایجاد ترانک، در قسمت PBX Configuration، روی Trunk کلیک می‌کنیم.

سپس Add Sip Trunk را انتخاب و تنظیمات زیر را اضافه می‌کنیم.

ایجاد ترانک

توجه:

پارامترهای USER Details و Register String خالی باشد.

در صورت برقرار نشدن ترانک باید فایروال و Fail2Ban در ایزابل بررسی شود تا مانع رجیستر شدن ترانک نشود.

OUTBOUND ROUTES

برای نوشتن خط روت تماس‌های خروجی در منو PBX Configuration، وارد Outbound Routes می‌شویم و مانند تصویر زیر تنظیمات را انجام می‌دهیم.
outbound routes

در قسمت سوم باید ترانک ساخته شده را انتخاب کنیم.

دقت فرمایید در تماس‌های خروجی، شماره مبدا شما 10 رقمی (با کد شهر) خارج می‌شود.

به عنوان مثال، شماره روبرو در تهران می‌باشد. 219100XXXX

INBOUND ROUTES

برای نوشتن خط روت برای تماس‌های خروجی در منو PBX Configuration، وارد Inbound Routes شده و مانند تصویر زیر تنظیمات را انجام دهید.

inbound routes

در قسمت دوم باید مقصد تماس را مشخص کنیم، برای مثال یک IVR می‌تواند مقصد تماس‌های ورودی باشد.

توجه:

تماس‌های ورودی به سمت مشترکین به مقصد شماره 10 رقمی شما وارد سرور می‌شود. اگر شماره‌های مختلفی خریداری کرده باشید، می‌توانید با DID number مسیرهای تماس‌های ورودی را متفاوت انتخاب کنید.