قم

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان قم، ملاحظه فرمایید:
قم

نام شهر

قم

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025) – داخلی 4108

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664551

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم، خیابان لواسانی (ساحلی)، بین کوچه ۲۵ و ۲۷، پلاک ۲۳۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
قاهان

نام شهر

قاهان

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664553

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم-خیابان لواسانی- بین خیابان 25 و 27 – پلاک 239

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
قنوات

نام شهر

قنوات

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664553

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم-خیابان لواسانی- بین خیابان 25 و 27 – پلاک 239

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
جعفریه

نام شهر

جعفریه

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664553

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم-خیابان لواسانی- بین خیابان 25 و 27 – پلاک 239

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کهک

نام شهر

کهک

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664553

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم-خیابان لواسانی- بین خیابان 25 و 27 – پلاک 239

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
سلفچگان

نام شهر

سلفچگان

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664553

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم-خیابان لواسانی- بین خیابان 25 و 27 – پلاک 239

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
دستجرد

نام شهر

دستجرد

دفتر نمایندگی

ارتباطات آفرینان قم

مدیر عامل

ابوالفضل حسینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(025)

نمابر

91000003(025)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

 cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(025)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(025)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3713664553

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قم-خیابان لواسانی- بین خیابان 25 و 27 – پلاک 239

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته