تصاویر

افت سرعت سایت:

۱-۱

۱-۲

۱-۳

۱-۴

۱-۵

۱-۶

۱-۷

۱-۸

۱-۹

پروکسی

۲-۱

۲-۲

۲-۳

۲-۴

۲-۵

حذف DNS

 

۳-۱

۳-۲

۳-۳

آماده نصب

 

 

۴-۱

۴-۲

۴-۳

۴-۴

Config کلی / Dlink 2730

۵-۱

۵-۲

۵-۳

۵-۴

۵-۵

۵-۶

۵-۷

۵-۸

۵-۹

۵-۱۰

ست کردن DNS

۶-۱

۶-۲

۶-۳

داکیومنت فاینالی

۷-۱

۷-۲

۷-۳