راهنمای راه‌اندازی GRE Tunnel

برای راه‌اندازی GRE Tunnel، به روتر و مودمLTE  (با قابلیت Bridge شدن) نیاز دارید. پس از تهیه این موارد، مراحل پیاده‌سازی GRE Tunnel را به ترتیب زیر دنبال کنید.

مرحله اول

مودم را در حالتBridge  قرار دهید و Connection را روی روتر تنظیم کنید.

مرحله دوم

GRE Interface بسازید (مطابق با تصویر زیر):

راه‌اندازی GRE Tunnel 1

مرحله سوم

در PDF ارسالی سمت کاربر دو رنج IP/30 معرفی می‌شود که یک رنج برای تنظیمات GRE Tunnel و رنج دیگر برای تنظیمات سمت ترانک کاربر است. برای مثال:

رنج  IP Tunnel: 172.17.10.0/30

GRE سمت شاتل: 172.17.10.1/30

GRE سمت کاربر: 172.17.10.2/30

راه‌اندازی GRE Tunnel 2

مرحله چهارم

IPها را روی داخلی کاربر تنظیم کنید. برای مثال:

رنج IP Voice: 172.17.10.4/30

IP داخلی کاربر: 172.17.10.5/30

IP مرکز تلفن:(PBX):  172.17.10.6/30

 

مرحله پنجم

برای رنج‌های زیر در روتر و PBX، اعمال روت کنید:

185.73.1.0/24

192.168.9.0/24

172.16.3.230/32

با این کار، تماس از رویPBX  به سمت LAN روتر و از روی روتر به سمت اینترفیس GRE روت می‌شود.

راه‌اندازی GRE Tunnel 3

مرحله ششم

دقت کنید که رنج Voice از روی روتر NAT نشود. برای این کار باید یک SRC NAT بسازید و رنج IP Voice را از NAT خارج کنید:

راه‌اندازی GRE Tunnel 4